รายนาม หัวหน้าภาควิชา ปรีคลินิก

พันเอก มานพ  ชัยมัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา กายวิภาคศาสตร์

พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา จุลชีววิทยา

พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา  อาณัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ชีวเคมี

พ.อ.หญิง ผศ.สนิตรา  ศิริธางกุล

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ปาราสิตวิทยา

พ.อ.ผศ.พิพัฒน์    ศรีธนาบุตร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา พยาธิวิทยา

พ.อ. กศม  ภังคานนท์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เภสัชวิทยา

พ.อ.ผศ. พฤษพงศ์  ศรีสวัสดิ์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา สรีรวิทยา

 

รายนาม หัวหน้าภาควิชา คลินิก

พ.อ.หญิง นภอร ภาวิจิตร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา กุมารเวชศาสตร์

พ.อ.หญิง ฐิติพร    รัตนพจนารถ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา จักษุวิทยา

พ.อ.รศ.ธวัชชัย  ลีฬหานาจ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา จิตเวชและประสาทวิทยา

พ.อ.เสกสรรค์    ชายทวีป

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา นิติเวช

พ.อ. ชัชชาญ  คงพาณิชย์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา รังสีวิทยา

พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์    ชำนาญเวช

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา วิสัญญี

พ.อ.ธิติชัย    เกาะสมบัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ครอบครัว

พ.อ.ภาสกร  วิราวรรณ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พ.อ.วิภู  กำเนิดดี

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.อ.ดนัย    มีแก้วกุญชร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์

พ.อ. สุริยา ลือนาม

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

พ.อ.ขจรเกียรติ ประสิทธิเวชชากูร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

พ.อ.อำนาจ  ชัยประเสริฐ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา อายุรศาสตร์

รายนาม หัวหน้าหน่วย

พ.อ. ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี

หัวหน้ากองการปกครอง

พ.อ.ชาญชัย  บัววรรณ

หัวหน้ากองสนับสนุน

พ.อ.หญิง กิติพร    พุทธิขันธ์

หัวหน้าแผนกบก.กศ.

พ.ท.หญิง สุมัยยา เซ็นเสถียร

รักษาราชการ แทนหัวหน้าแผนกธุรการ

พ.ท.วิโรจน์ จงใจภักดี

หัวหน้าแผนกบริการ

พ.ต.ภาณุพันธ์  ศรีสุขใส

หัวหน้าแผนกการเงิน

ร.ท.ยศวัจน์    สุดโคต

หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

พ.ต.หญิง วราพร  วัฒนกิจ

หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์

พ.ท.หญิง ขนิษฐา  ลือนาม

หัวหน้าแผนกงบประมาณ

พ.ท.หญิง ณัชชนม์  เจริญผล

หัวหน้าแผนก ประเมินผลและทะเบียนประวัติ

พ.อ.โกมล สมใจสุข

หัวหน้าแผนกเตรียมการ

พ.อ.ปณิธาน  กวางวโรภาส

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

พ.อ.ศ.ชาญชัย    ไตรวารี

หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย

พ.อ.หญิง ผศ.สนิตรา ศิริธางกุล

หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

พ.อ.กศม  ภังคานนท์

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

ร.ท. ฉัตรชัย พวงทอง

หัวหน้าแผนกสาธารณูปโภค

ร.อ. สุรพงษ์ เลี่ยมนุช

หัวหน้าแผนกขนส่ง