วิสัยทัศน์

     สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำของกองทัพในภูมิภาคเอเชียที่มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสุขภาพโลก

 

Vision

     

พันธกิจ

     ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสุขภาพโลก  ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง  สร้างสรรค์บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

คำขวัญ

     วิชายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

 

Motto

     Superb knowledge Best discipline Filled with all merits

ค่านิยม

     สามัคคี มีวินัย ใส่ใจผู้เรียน ผลงานเป็นเลิศ

สามัคคี : มุ่งเน้นบุคคลากร

มีวินัย : ภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์ ระบบเกียรติศักดิ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ

ใส่ใจผู้เรียน : มุ่งเน้นผู้เรียน ใช้ข้อมูลในการทำงาน ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นอนาคต สร้างสรรค์นวัตกรรม และความคล่องตัว

ผลงานเป็นเลิศ : มุ่งเน้นผลลัพธ์

 

Core Values

     Harmony Discipline Service mind Achievement

สมรรถนะหลักขององค์กร

   1. การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต

   2. การเรียนรู้ผ่านการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

   3. การสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทหาร