การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 

 

การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

การสมัครคัดเลือกเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 46 ประเภททุนกองทัพบก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนกองทัพบก เป็นนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 46

การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ TCAS รอบที่ 3

การสอบจิตวิทยา

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

 

 

 

การสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2563

- กำหนดการรายงานตัว 2563

- รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  (ชาย) TCAS 3

- รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  (หญิง) TCAS 3

- การทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์

 

การสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2563

- กำหนดการรายงานตัว 2563

- รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ TCAS 4

- การทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์