มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งนำความปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า เป็นล้นพ้น

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขอนุญาตที่ ต. 352/2535 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • สนับสนุนการจัดหาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของนักเรียนแพท์ทหาร

  • ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทางด้านการแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงสนับสนุนทุนการศึกษาดูงานในและนอกประเทศของคณาจารย์ และข้าราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ดาวน์โหลดเอกสารการบริจาค มูลนิธิ เพื่อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี