เนื่องจากนักเรียนแพทย์ต้องอยู่ประจำที่ วพม. ซึ่งจัดให้มีหอพัก สำหรับ นพท. 2 หอ มี 1. อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ 

2. อาคารกองการปกครอง  นอกจากนี้ ยังมีโรงประกอบเลี้ยง เพื่อจัดทำอาหารให้ นพท. สำหรับ ปี 2 - 3  วันละ 3 มื้อด้วย