พระราชวังพญาไท  เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5  ประกอบด้วย หมู่พระที่นั่งหลายองค์ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม  รายละเอียดกดที่นี่