ชมรมดนตรีไทย
 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบัน และชมรมดนตรีไทย ให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกมากขึ้น

  2. เพื่อให้ นพท./นศพ. ได้รู้จักความสามารถของตนเอง มีฉันทะ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบ

  3. เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การทำรวมร่วมกันเป็นทีม และเพื่อเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทั้งจากสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน

กิจกรรมของชมรม

  • ในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมฝึกสอนทักษะดนตรีไทย โดยวิทยากรภายนอก ทุกวันจันทร์ ๑๗๐๐ ถึง ๒๑๐๐

  • กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

  • พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน

  • กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษา

  • บรรเลงดนตรีในพิธีและงานต่างๆ เช่น พิธีไหว้ครู งานมุทิตาจิตคณาจารย์ ฯลฯ

  • กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย