ชมรมดนตรีสากลและการแสดง

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางดนตรีสากลให้นพท.

  • เพื่อสร้างความบันเทิงให้นพท. ในโอกาสต่างๆ