ชมรมคอมพิวเตอร์

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารได้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

  • เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อผลงานต่าง ๆ

กิจกรรมชมรม

  • กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้นข้อมูลสื่อการเรียนการสอน

  • กิจกรรมแนะนำโปรแกรมการตัดต่อภาพยนตร์และการตัดต่อเบื้องต้น

  • โครงการ Sticker PCM

โครงการแนะนำโปรแกรมการการตัดต่อภาพยนตร์ และการตัดต่อเบื้องต้น

  • ประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกระเบียบในนิสิตนักศึกษาแพทย์

  • ประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่องศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน