ชมรมกิจกรรมทางทหาร

นพท.พบธรรม นิธิเมธาวิสิฐ

ประธานชมรม

ภารกิจ

- งานสวนสนาม

- งาน Openhouse

- งานค่ายตะกายฝัน

- จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนกลาง