ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

 

วัตถุประสงค์
๑. โครงการตรวจโรคในพื้นที่ห่างไกล 

 • จัดขึ้นเพื่อช่วยบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบของการจัดตั้งหน่วยตรวจโรคนอกสถานที่ 

 • นักเรียนแพทย์ทหารได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้จริงกับผู้ป่วย และเป็นการปลูกจิตสำนึกในความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

๒. ค่ายอาสาแนะแนว มูลนิธิรัฐบุรุษ 

 • จัดขึ้นเพื่อช่วยแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในอนาคตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 • นักเรียนแพทย์ทหารได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสถาบัน รวมถึงได้พบเพื่อนใหม่จากต่างสถาบันด้วย

๓. ค่ายอาสาและพัฒนาสามสถาบัน

 • เพื่อให้ความช่วยเหลือและบูรณะซ่อมแซมพื้นที่ซึ่งมีความขาดแคลน 

 • เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนแพทย์ทหารมีความเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และทำงานเพื่อสังคม 

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์ทหารได้มีกิจกรรมพัฒนาสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกิจกรรมผ่อนคลาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 • เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันทั้ง 3 สถาบัน

กิจกรรม

 • โครงการตรวจโรคในพื้นที่ห่างไกล 

 • ค่ายอาสาแนะแนว มูลนิธิรัฐบุรุษ

 • ค่ายอาสาและพัฒนาสามสถาบัน