ชมรมพุทธศาสน์

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลุกฝังให้นักเรียนแพทย์ทหารมีความจิตอาสา เสียสละ

  3. เพื่อเป็นการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์ทหาร