ชมรมวิชาการ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการให้แก่นักเรียนแพทย์ทหาร

  2. เพื่อฝึกการประสานงานและทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการจัดงานทางวิชาการ

  3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงทางวิชาการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับนานาชาติ