ชมรมวรสารและประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

วัตถุประสงค์ของชมรม
๑. เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ผลงานของนักเรียนแพทย์ทหารเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่มากก็น้อย
๓. เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหารได้ฝึกการประสานงานและได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้
๔. เพื่อเผยแผ่ชื่อเสียงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้าทั้งด้านการทหารและวิชาการให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและนานาชาติ