ชมรม สพท. ปีการศึกษา 2560

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 22 สถาบัน

  2. เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าให้เป็นที่รู้จักในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร

  4. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและเกียรติภูมิของความเป็นแพทย์ให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร