0535 รวมแถวออกกำลังกายเช้า

0545 เวลาส่วนตัว

0645 รวมแถวตรวจเครื่องแต่งกาย

0700 รับประทานอาหารเช้า

0745 เดินแถวไปเคารพธงชาติ

0800 เคารพธงชาติ

0800-1200 เรียนรอบเช้า

1200 เดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน

1245 เดินแถวกลับ กศ.

1300-1600 เรียนรอบบ่าย

1600 เดินแถวกลับ กปค.

1700 รวมแถวออกกำลังกายเย็น

1745 เดินแถวไปเคารพธงชาติ

1800 เคารพธงชาติ

1805 รับประทานอาหารเย็น

1845 เดินแถวกลับกปค.

1900-2000 เวลาส่วนตัว

2000 รวมสวดมนต์