วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

About PCM
รู้จักองค์กร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (วพม.)
เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวของกองทัพ

ประวัติความเป็นมา

          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวของกองทัพ เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2518 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีกระแสพระบรมราโชวาทในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ หอประชุมราชแพทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ถึงความสำคัญของแพทย์ทหารและความจำเป็นที่ทางราชการทหารจะต้องจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเอง จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 46 ปี แล้วที่ วพม. ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่กองทัพและประเทศชาติ ผลผลิตของ วพม. ได้ปฏิบัติหน้าที่และสร้างผลงานต่างๆ ไว้มากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นประโยชน์และนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่กองทัพและประเทศชาติ โดยเฉพาะจุดยืนที่โดดเด่นในความเป็นแพทย์ที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในยามปกติ และในยามสงคราม ทำให้ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ภายใต้การนำของผู้บังคับบัญชาและความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับ ที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบัน

อัตลักษณ์ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก วพม. คือ เป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนแพทย์ทหารที่เป็นนักเรียนทุนกองทัพบก จะได้รับการบรรจุเป็นผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ในกองพันต่าง ๆ และสามารถออกปฏิบัติงานในสนามได้เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบ หรือภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทัพจะเป็นผู้เลือกใช้บัณฑิตเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ซึ่งที่ผ่านมาบัณฑิตแพทย์ที่จบจาก วพม. ได้มีส่วนร่วมทำงานกับองค์การสหประชาชาติในภารกิจบูรณะฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถาน และภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศที่มีความขัดแย้ง เช่น ติมอร์ อิรัก บุรุนดี และชูดาน รวมทั้งภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเชีย ที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการ ซึ่งได้รับคำชมเชยอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
จะส่งมอบให้สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรรต่อไป โดยบัณฑิตแพทย์เหล่านี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับแพทย์ที่บรรจุในกองทัพ สามารถเป็นกำลังสำรองทางการแพทย์ให้กับกองทัพได้ในอนาคต

ปัจจุบัน วพม. ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์มาแล้วจำนวน 43 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,470 นาย จัดสรรให้กองทัพบก 1,398 นาย กองทัพเรือ 272 นาย กองทัพอากาศ 219 นาย และกองบัญชาการกองทัพไทย 49 นาย และสังกัดอื่น ๆ 532 นาย

วิสัยทัศน์

สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำของกองทัพในภูมิภาคเอเชียที่มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสุขภาพโลก

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสุขภาพโลก
  • ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง
  • สร้างสรรค์บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

คำขวัญ

วิชายอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

Motto

Superb knowledge Best discipline Filled with all merits

Core Values

Harmony Discipline Service mind Achievement

ค่านิยม

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจผู้เรียน ผลงานเป็นเลิศ
สามัคคี : มุ่งเน้นบุคลากร
มีวินัย : ภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์ ระบบเกียรติศักดิ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ใส่ใจผู้เรียน : มุ่งเน้นผู้เรียน ใช้ข้อมูลในการทำงาน ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นอนาคต สร้างสรรค์นวัตกรรม และความคล่องตัว
ผลงานเป็นเลิศ : มุ่งเน้นผลลัพธ์

สมรรถนะหลัก ขององค์กร

1. การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
2. การเรียนรู้ผ่านการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
3. การสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทหาร