วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ช่องทาง

1) ติดต่อด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0994000728891

กองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อาคารกองอำนวยการ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชั้น 2)
317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2354 7826
อีเมล

2) บริจาคออนไลน์ผ่านระบบ e-donation 

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0994000728891

ร่วมบริจาคผ่านปันบุญ – วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (punboon.org)

มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ช่องทาง

1) ติดต่อด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0993000187814

มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ชั้น 1)
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2354 7728 และ 0 2354 3699
อีเมล

2) บริจาคออนไลน์ผ่านระบบ e-donation 

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0993000187814

ร่วมบริจาคผ่านปันบุญ – มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (punboon.org)

สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ช่องทาง

1) ติดต่อด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อาคารกองการปกครอง  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขาธิการสมาคม : โทร. 08-1849-5241

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ช่องทาง

1) ติดต่อด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา (ชั้น 6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล :