วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชมรม
ชมรม

ชมรมกีฬา SPORT CLUB

ประธานชมรมกีฬา ส.นพท.วพม.
นพท.นิพัทธ์ พานิชนันโท ชั้นปีที่ 5

ชมรมย่อยประกอบด้วย 10 ชนิดกีฬา

  1. ฟุตบอล
  2. บาสเกตบอล
  3. วอลเลย์บอล
  4. ว่ายน้ำ
  5. เทนนิส
  6. เทเบิลเทนนิส
  7. แบดมินตัน
  8. กรีฑา
  9. เปตอง
  10. หมากกระดาน

ชมรมกิจกรรมทางทหาร

ประธาน นศพ. อรรดี เวโรจน์วิวัฒน์ (ขนมผิง) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: การเป็นนักเรียนแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจรรยาบัณและจริยาธรรมทางการแพทย์ สิ่งที่เรามีอีกอย่างคือของเข้มแข็ม มุ่งมั่น อดทนอย่างเช่นทหารคนนึงที่มีจิตใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชมรมเราคอยเพิ่มพูนความเป็นทหารของนักเรียนแพทย์ทหารในวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการทำให้คนภายนอกได้รู้จักแพทย์ทหารมากยิ่งขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมทำงานในการกิจกรรม ที่ให้คนภายนอกวิทยาลัย พี่ๆน้องๆ มาร่วม ได้แก่ กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ และกิจกรรมที่เป็นผู้จัดหลัก ได้แก่ กิจกรรมสวนสนาม เป็นการส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งดังเช่นทหารที่พวกเรานักเรียนแพทย์ทหารมีไม่น้อยกว่าเหล่าอื่นๆ

ชมรมคนรักวัง

ประธาน: นศพ.ปกรณ์เกียรติ ศิริวงศ์นภา (บอม) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวังพญาไทเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา เนื่องด้วยวังพญาไทนั้นตั้งอยู่มาก่อนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะถือกำเนิดขึ้น การที่นักเรียนแพทย์ทหารได้ทราบถึงรากฐานและวัฒนธรรมที่มีมาอยู่ก่อนแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแพทย์ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่ตั้งอยู่มาก่อนหน้านอกจากเรื่องของความรู้ทางการแพทย์แล้ว โดยที่ทางชมรมก็ได้มีการให้นักเรียนในชมรมได้ออกมาทำหน้าที่เป็นเหมือนมัคคุเทศน์น้อยให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมวังจากงาน IMRC, งาน Open house หรืองานค่ายตะกายฝัน ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการพูด การกล้าแสดงออกในการพูดคุยและเล่าประวัติกับผู้เยี่ยมชม เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแพทย์ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ การสร้างสรรค์กิจกรรมและการส่งต่อความรู้เรื่องวังพญาไทที่อยู่คู่กับนักเรียนแพทย์ทหารมาเป็นเวลานาน

ชมรมคอมพิวเตอร์

ประธาน : นพท.พีรณัฐ สุขช่วย (โอ๊ต) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ให้สามารถนำความสามารถหรือทักษะที่ตนมีนำมาแสดงออกผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

ชมรมดนตรีไทย

ประธาน : นศพ.เตชน์ บุณะยะชัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

ชมรมดนตรีไทยสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร (ส.นพท.วพม.) เป็นหนึ่งในชมรมที่เก่าแก่ที่สุดในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ได้ฝึกทางด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ประสิทธิ์ประสาทโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถเฉพาะ มีกิจกรรมในปีการศึกษาทั้งงานภายนอกและภายในสถาบัน อาทิ งานมุฑิตาจิตคณาจารย์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา

ชมรมดนตรีสากล

ประธาน: นศพ. อายุวัต ปิณฑวิรุจน์ (แจ็คกี้) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: ส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี

ชมรมถ่ายภาพ

ประธาน: นพท. พิชญุตม์ เพชรรัตน์ ชื่อเล่น เพชร ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: กิจกรรมต่างๆหากปราศจากรูปภาพที่บันทึกความทรงจำแล้ว ก็คงจะลืมเลือนกันไปตามการเวลา เพราะรูปภาพ เป็นสิ่งที่บอกได้มากกว่าคำพูด รูปภาพคือเครื่องบันทึกช่วงเวลาที่สุข ช่วงเวลาที่เศร้า ช่วงเวลาต่างๆของนักเรียนแพทย์ทหาร กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ต่างล้วนแล้วถูกบันทึกรูปภาพไว้ด้วย สมาชิกในชมรมถ่ายภาพทั้งสิ้น ทางชมรม จึงอาจเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการบันทึกความทรงจำของกิจกรรมต่างๆ

และเป็นกลุ่มคนที่คอยบันทึกความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแห่งนี้

ชมรมพุทธศาสน์

ประธาน : นศพ.พัชราภา ลาภรังสิรัตน์ (หยก) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: ชมรมพุทธศาสน์สนับสนุนให้นพท.มีความรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนารวมถึงส่งเสริมให้นพท.ได้สร้างบุญกุศล ผ่านการร่วมกิจกรรมของชมรม เช่นกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ กิจกรรมทำบุญหอ และกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ฝึกให้นพท.มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นกิจกรรมพี่ใหญ่ ที่จะพานักเรียนด้อยโอกาสชมสถานที่สำคัญของประเทศไทย กิจกรรมทุกกิจกรรมเน้นเพื่อพัฒนาจิตใจของนพท.ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

ชมรมยิงปืน

ประธาน : นศพ.ชนัณพิสุทธิ์ วิชัยบุญ (ฟินแลนด์) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม :
1. เพื่อส่งเสริมให้กีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่สามารถเข้าถึงง่าย
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมเรียนรู้วิธีการใช้ปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. เพื่อเสริมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือการยิงปืนให้สมาชิกในชมรมสามารถนำไปใช้ป้องกันตัวในกรณีเผชิญสถานการณ์คับขันและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อสานสัมพันธ์สมาชิกในชมรม
กิจกรรมที่มีการวางแผนจะจัดเบื้องต้น


   – จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือการยิงปืนโดยวิทยากร ณ สนามยิงปืน รด.สวนเจ้าเชตุ
   – เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนกับสถาบันอื่นหากมีการจัดโครงการขึ้น

ชมรมวิชาการ

ประธาน : นศพ.ปวริศ พรพิจิตรทรัพย์ (ปั้น) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: เป็นชมรมที่ให้นักเรียนแพทย์ทหารใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การทบทวนบทเรียน การนำเสนอtopicที่น่าสนใจการติวสอบให้กับรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นชมรมหลักในการจัดงาน open house ,ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมเป็นหลัก โดยจะได้นำเสนอความเป็นแพทย์ทหารทั้งด้านวิชาการเเละด้านการทหารสู่บุคคลภายนอก

ชมรมวารสารและประชาสัมพันธ์

-ยุบ-

 

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

ประธาน นศพ.นพวิชญ์ แก้วสลับนิล(ปอ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม:

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังคงต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน รวมถึงบริการด้านสุขภาพที่ยังอาจเข้าไม่ถึงอย่างเต็มที่ ทางชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคมจึงเล็งเห็นว่าการเข้าไปช่วยให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งถือเป็นการทำความดีเพื่อสังคมทางหนึ่ง อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแพทย์ทหารเอง ที่จะได้ฝึกฝนการดูแลและตรวจโรคผู้ป่วย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์ทหารรู้จักทำงานเพื่อสังคม รู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านต่างๆจากการทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการตรวจโรค

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

ประธาน: นศพ.ปัญญดา สกุลทวีวัฒน์ (ปัน) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม:

ชมรมสพท. เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ (สพท.) นอกจากนี้ชมรมยังเปิดพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อสงสัย และสนับสนุนให้นพท./นศพ.ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของสพท.

ชมรมสร้างเสริม สุขภาพ

ประธาน : นพท. พงษ์พิชญ์ พัฒนธีรภัทร (ฮก) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม : 

ชมรมที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้ นศพ.และนพท. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในทุกมิติ ผู้ที่มีความสนใจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบที่ไม่ทับซ้อนกับชมรมอื่นๆ สามารถเสนอโครงการผ่านทางชมรมได้ โดยชมรมจะเขียนยื่นเรื่องให้กองการปกครองวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพื่อพิจารณางบประมาณ และจัดกิจกรรมต่อไป โดยมีกิจกรรมหลักเป็นโครงการทำความสะอาดพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของ นศพ.และนพท.ในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชมรมวิจัยและนวัตกรรม

ประธาน : นศพ.ปาณิสรา อมรจิรพร (ฟาง ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม :

ชมรมวิจัยและนวัตกรรมนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสำคัญให้นศพ. ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัย รวมไปถึงสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาการวิจัยให้แก่นศพ. ซึ่งทางชมรมจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการประชุมวารสารทางการแพทย์ (Medical Journal Club)

เพื่อให้นศพ.ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เห็นถึงประเด็น และเกิดการจุดประกายความคิด เพื่อเกิดคำถามวิจัยใหม่ และช่วยให้นศพ.มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ถึงองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ หรือ โครงการอบรมการทำวิจัย (Workshop in Research Methodology) เพื่อให้นศพ.มีโอกาสได้รับการอบรมและลงมือทำงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งคำถามงานวิจัย การเลือกวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ และโอกาสในความสำเร็จของการทำวิจัย การตีพิมพ์ หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นศพ.มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ชมรมเต้น

ประธาน : นศพ. ภัททิรา อนุศาสน์อมรกุ (เมย์) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม:

เป็นที่พูดถึงมานานว่าอยากให้มีชมรมนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากเป็นเพียงแค่กลุ่มคนเล็ก ๆ และด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างจึงไม่มีการจัดตั้งชมรมขึ้นมา แต่เมื่อปี 2022 ด้วยโอกาสที่เข้ามาและการรวมตัวของคนรักในการเต้น ชมรมเต้นจึงได้ถือกำเนิดขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดได้แก่ Workshop เป็นประจำทุกเดือนกับครูสอนเต้นมืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการเต้นให้แก่สมาชิกชมรม มากไปกว่านั้น ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมทุกคนได้ออกมาวาดลวดลายโชว์สเตปเท้าไฟในงานแสดงต่าง ๆ แต่ไม่เพียงแค่คนที่ชอบเต้นเท่านั้น ชมรมของเราเปิดรับทุกคนที่มีสนใจในการเต้นให้ลองเข้ามาสัมผัสในความชอบของพวกเราโดยไม่จำเป็นว่าต้องเต้นเป็นมาก่อน ดังนั้น อย่าปล่อยให้จังหวะในหัวใจหลับไหลอย่างเดียวดาย ปลดปล่อยมันออกมาผ่านท่วงท่าและเสียงเพลง อย่าให้ความกลัวมาบดบังพลังในตัว ลองเปิดใจและมาสนุกไปด้วยกัน

ชมรม
ชมรม
การเป็นนักเรียนแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจรรยาบัณและจริยาธรรมทางการแพทย์ สิ่งที่เรามีอีกอย่างคือของเข้มแข็ม มุ่งมั่น อดทนอย่างเช่นทหารคนนึงที่มีจิตใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
อ่านต่อ
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.
อ่านต่อ
พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท
ย้อนกลับไปประมาณ ๑๐๐ ปี ถนนราชวิถีเป็นเพียงถนนสายสั้นๆ เริ่มต้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาสุดที่ด้านหลังพระราชวังสวนดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนซางฮี้ (ปัจจุบัน มักเรียกว่า ซังฮี้) อันเป็นคำมงคลของจีน มีความหมายว่า “ยินดีอย่างยิ่ง” ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า ถนนราชวิถี
อ่านต่อ