วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชมรม
ชมรม

ชมรมกีฬา SPORT CLUB

ประธานชมรมกีฬา ส.นพท.วพม.
นพท.นิพัทธ์ พานิชนันโท ชั้นปีที่ 5

ชมรมย่อยประกอบด้วย 10 ชนิดกีฬา

  1. ฟุตบอล
  2. บาสเกตบอล
  3. วอลเลย์บอล
  4. ว่ายน้ำ
  5. เทนนิส
  6. เทเบิลเทนนิส
  7. แบดมินตัน
  8. กรีฑา
  9. เปตอง
  10. หมากกระดาน

ชมรมกิจกรรมทางทหาร

ประธาน นศพ. อรรดี เวโรจน์วิวัฒน์ (ขนมผิง) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: การเป็นนักเรียนแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจรรยาบัณและจริยาธรรมทางการแพทย์ สิ่งที่เรามีอีกอย่างคือของเข้มแข็ม มุ่งมั่น อดทนอย่างเช่นทหารคนนึงที่มีจิตใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชมรมเราคอยเพิ่มพูนความเป็นทหารของนักเรียนแพทย์ทหารในวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการทำให้คนภายนอกได้รู้จักแพทย์ทหารมากยิ่งขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมทำงานในการกิจกรรม ที่ให้คนภายนอกวิทยาลัย พี่ๆน้องๆ มาร่วม ได้แก่ กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ และกิจกรรมที่เป็นผู้จัดหลัก ได้แก่ กิจกรรมสวนสนาม เป็นการส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งดังเช่นทหารที่พวกเรานักเรียนแพทย์ทหารมีไม่น้อยกว่าเหล่าอื่นๆ

ชมรมคนรักวัง

ประธาน: นศพ.ปกรณ์เกียรติ ศิริวงศ์นภา (บอม) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: เพื่อให้นักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวังพญาไทเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมา เนื่องด้วยวังพญาไทนั้นตั้งอยู่มาก่อนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะถือกำเนิดขึ้น การที่นักเรียนแพทย์ทหารได้ทราบถึงรากฐานและวัฒนธรรมที่มีมาอยู่ก่อนแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแพทย์ให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่ตั้งอยู่มาก่อนหน้านอกจากเรื่องของความรู้ทางการแพทย์แล้ว โดยที่ทางชมรมก็ได้มีการให้นักเรียนในชมรมได้ออกมาทำหน้าที่เป็นเหมือนมัคคุเทศน์น้อยให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมวังจากงาน IMRC, งาน Open house หรืองานค่ายตะกายฝัน ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการพูด การกล้าแสดงออกในการพูดคุยและเล่าประวัติกับผู้เยี่ยมชม เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแพทย์ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ การสร้างสรรค์กิจกรรมและการส่งต่อความรู้เรื่องวังพญาไทที่อยู่คู่กับนักเรียนแพทย์ทหารมาเป็นเวลานาน

ชมรมคอมพิวเตอร์

ประธาน : นพท.พีรณัฐ สุขช่วย (โอ๊ต) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร ให้สามารถนำความสามารถหรือทักษะที่ตนมีนำมาแสดงออกผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

ชมรมดนตรีไทย

ประธาน : นศพ.เตชน์ บุณะยะชัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

ชมรมดนตรีไทยสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร (ส.นพท.วพม.) เป็นหนึ่งในชมรมที่เก่าแก่ที่สุดในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ได้ฝึกทางด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ประสิทธิ์ประสาทโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถเฉพาะ มีกิจกรรมในปีการศึกษาทั้งงานภายนอกและภายในสถาบัน อาทิ งานมุฑิตาจิตคณาจารย์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา

ชมรมดนตรีสากล

ประธาน: นศพ. อายุวัต ปิณฑวิรุจน์ (แจ็คกี้) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: ส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี

ชมรมถ่ายภาพ

ประธาน: นพท. พิชญุตม์ เพชรรัตน์ ชื่อเล่น เพชร ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: กิจกรรมต่างๆหากปราศจากรูปภาพที่บันทึกความทรงจำแล้ว ก็คงจะลืมเลือนกันไปตามการเวลา เพราะรูปภาพ เป็นสิ่งที่บอกได้มากกว่าคำพูด รูปภาพคือเครื่องบันทึกช่วงเวลาที่สุข ช่วงเวลาที่เศร้า ช่วงเวลาต่างๆของนักเรียนแพทย์ทหาร กิจกรรมภายในรั้ววิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ต่างล้วนแล้วถูกบันทึกรูปภาพไว้ด้วย สมาชิกในชมรมถ่ายภาพทั้งสิ้น ทางชมรม จึงอาจเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการบันทึกความทรงจำของกิจกรรมต่างๆ

และเป็นกลุ่มคนที่คอยบันทึกความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแห่งนี้

ชมรมพุทธศาสน์

ประธาน : นศพ.พัชราภา ลาภรังสิรัตน์ (หยก) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: ชมรมพุทธศาสน์สนับสนุนให้นพท.มีความรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนารวมถึงส่งเสริมให้นพท.ได้สร้างบุญกุศล ผ่านการร่วมกิจกรรมของชมรม เช่นกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ กิจกรรมทำบุญหอ และกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ฝึกให้นพท.มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นกิจกรรมพี่ใหญ่ ที่จะพานักเรียนด้อยโอกาสชมสถานที่สำคัญของประเทศไทย กิจกรรมทุกกิจกรรมเน้นเพื่อพัฒนาจิตใจของนพท.ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

ชมรมยิงปืน

ประธาน : นศพ.ชนัณพิสุทธิ์ วิชัยบุญ (ฟินแลนด์) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม :
1. เพื่อส่งเสริมให้กีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่สามารถเข้าถึงง่าย
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมเรียนรู้วิธีการใช้ปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. เพื่อเสริมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือการยิงปืนให้สมาชิกในชมรมสามารถนำไปใช้ป้องกันตัวในกรณีเผชิญสถานการณ์คับขันและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อสานสัมพันธ์สมาชิกในชมรม
กิจกรรมที่มีการวางแผนจะจัดเบื้องต้น


   – จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และพัฒนาฝีมือการยิงปืนโดยวิทยากร ณ สนามยิงปืน รด.สวนเจ้าเชตุ
   – เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนกับสถาบันอื่นหากมีการจัดโครงการขึ้น

ชมรมวิชาการ

ประธาน : นศพ.ปวริศ พรพิจิตรทรัพย์ (ปั้น) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม: เป็นชมรมที่ให้นักเรียนแพทย์ทหารใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การทบทวนบทเรียน การนำเสนอtopicที่น่าสนใจการติวสอบให้กับรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นชมรมหลักในการจัดงาน open house ,ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมเป็นหลัก โดยจะได้นำเสนอความเป็นแพทย์ทหารทั้งด้านวิชาการเเละด้านการทหารสู่บุคคลภายนอก

ชมรมวารสารและประชาสัมพันธ์

-ยุบ-

 

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคม

ประธาน นศพ.นพวิชญ์ แก้วสลับนิล(ปอ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม:

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังคงต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน รวมถึงบริการด้านสุขภาพที่ยังอาจเข้าไม่ถึงอย่างเต็มที่ ทางชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสังคมจึงเล็งเห็นว่าการเข้าไปช่วยให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งถือเป็นการทำความดีเพื่อสังคมทางหนึ่ง อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแพทย์ทหารเอง ที่จะได้ฝึกฝนการดูแลและตรวจโรคผู้ป่วย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์ทหารรู้จักทำงานเพื่อสังคม รู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านต่างๆจากการทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการตรวจโรค

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

ประธาน: นศพ.ปัญญดา สกุลทวีวัฒน์ (ปัน) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม:

ชมรมสพท. เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างสโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร และ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ (สพท.) นอกจากนี้ชมรมยังเปิดพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อสงสัย และสนับสนุนให้นพท./นศพ.ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของสพท.

ชมรมสร้างเสริม สุขภาพ

ประธาน : นพท. พงษ์พิชญ์ พัฒนธีรภัทร (ฮก) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม : 

ชมรมที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้ นศพ.และนพท. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในทุกมิติ ผู้ที่มีความสนใจในด้านการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบที่ไม่ทับซ้อนกับชมรมอื่นๆ สามารถเสนอโครงการผ่านทางชมรมได้ โดยชมรมจะเขียนยื่นเรื่องให้กองการปกครองวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพื่อพิจารณางบประมาณ และจัดกิจกรรมต่อไป โดยมีกิจกรรมหลักเป็นโครงการทำความสะอาดพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของ นศพ.และนพท.ในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชมรมวิจัยและนวัตกรรม

ประธาน : นศพ.ปาณิสรา อมรจิรพร (ฟาง ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม :

ชมรมวิจัยและนวัตกรรมนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสำคัญให้นศพ. ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัย รวมไปถึงสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาการวิจัยให้แก่นศพ. ซึ่งทางชมรมจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการประชุมวารสารทางการแพทย์ (Medical Journal Club)

เพื่อให้นศพ.ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เห็นถึงประเด็น และเกิดการจุดประกายความคิด เพื่อเกิดคำถามวิจัยใหม่ และช่วยให้นศพ.มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ถึงองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ หรือ โครงการอบรมการทำวิจัย (Workshop in Research Methodology) เพื่อให้นศพ.มีโอกาสได้รับการอบรมและลงมือทำงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การตั้งคำถามงานวิจัย การเลือกวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ และโอกาสในความสำเร็จของการทำวิจัย การตีพิมพ์ หรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้นศพ.มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ชมรมเต้น

ประธาน : นศพ. ภัททิรา อนุศาสน์อมรกุ (เมย์) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 45

รายละเอียดชมรม:

เป็นที่พูดถึงมานานว่าอยากให้มีชมรมนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากเป็นเพียงแค่กลุ่มคนเล็ก ๆ และด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างจึงไม่มีการจัดตั้งชมรมขึ้นมา แต่เมื่อปี 2022 ด้วยโอกาสที่เข้ามาและการรวมตัวของคนรักในการเต้น ชมรมเต้นจึงได้ถือกำเนิดขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดได้แก่ Workshop เป็นประจำทุกเดือนกับครูสอนเต้นมืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการเต้นให้แก่สมาชิกชมรม มากไปกว่านั้น ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมทุกคนได้ออกมาวาดลวดลายโชว์สเตปเท้าไฟในงานแสดงต่าง ๆ แต่ไม่เพียงแค่คนที่ชอบเต้นเท่านั้น ชมรมของเราเปิดรับทุกคนที่มีสนใจในการเต้นให้ลองเข้ามาสัมผัสในความชอบของพวกเราโดยไม่จำเป็นว่าต้องเต้นเป็นมาก่อน ดังนั้น อย่าปล่อยให้จังหวะในหัวใจหลับไหลอย่างเดียวดาย ปลดปล่อยมันออกมาผ่านท่วงท่าและเสียงเพลง อย่าให้ความกลัวมาบดบังพลังในตัว ลองเปิดใจและมาสนุกไปด้วยกัน

ชมรม
ชมรม
การเป็นนักเรียนแพทย์ทหารของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจรรยาบัณและจริยาธรรมทางการแพทย์ สิ่งที่เรามีอีกอย่างคือของเข้มแข็ม มุ่งมั่น อดทนอย่างเช่นทหารคนนึงที่มีจิตใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
อ่านต่อ
พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท
ย้อนกลับไปประมาณ ๑๐๐ ปี ถนนราชวิถีเป็นเพียงถนนสายสั้นๆ เริ่มต้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาสุดที่ด้านหลังพระราชวังสวนดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนซางฮี้ (ปัจจุบัน มักเรียกว่า ซังฮี้) อันเป็นคำมงคลของจีน มีความหมายว่า “ยินดีอย่างยิ่ง” ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า ถนนราชวิถี
อ่านต่อ
บทเพลง วพม.
บทเพลง วพม.
บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
อ่านต่อ