วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รายนามหัวหน้าภาควิชา ปรีคลินิก

พันเอก มานพ ชัยมัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์

พันเอก ผศ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยา

พันเอกหญิง รศ. ภัสรา อาณัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
ชีวเคมี

พันเอกหญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
ปาราสิตวิทยา

พันเอก ผศ. พิพัฒน์  ศรีธนาบุตร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
พยาธิวิทยา

พันเอก กศม ภังคานนท์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
เภสัชวิทยา

พันเอก ผศ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ทหารและชุมชน

พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
สรีรวิทยา

รายนามหัวหน้าภาควิชา คลินิก

พันเอกหญิง นภอร ภาวิจิตร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์

พันเอกหญิง ผศ.รวีวรรณ ชุนถนอม

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
จักษุวิทยา

พันเอก ศ.คลินิก ธวัชชัย ลีฬหานาจ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
จิตเวชและประสาทวิทยา

พันเอก เสกสรรค์ ชายทวีป

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
นิติเวช

พันเอก ชัชชาญ คงพาณิชย์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
รังสีวิทยา

พันเอก ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
วิสัญญี

พันเอก ธิติชัย เกาะสมบัติ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัว

พันเอก ภาสกร วิราวรรณ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พันเอก เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พันเอก ภิเษก บุญธรรม

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์

พันเอก สุริยา ลือนาม

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พันเอกหญิง ผศ. สุทธิดา อินทรบุหรั่น

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

พันเอก ขจรเกียรติ  ประสิทธิเวชชากูร

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

พันเอก อำนาจ ชัยประเสริฐ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์

รายนามหัวหน้าหน่วยงาน

พันเอก ตฤณ สุดประเสริฐ

หัวหน้ากองการปกครอง

พันเอก ชาญชัย บัววรรณ

หัวหน้ากองสนับสนุน

พันเอกหญิง ณัชชนม์  เจริญผล

หัวหน้าแผนก บก.กศ.

พันโทหญิง สุมัยยา เซ็นเสถียร

รักษาราชการแทน
หัวหน้าแผนกธุรการ

พันเอก วิโรจน์ จงใจภักดี

หัวหน้าแผนกบริการ

[ ว่าง ]

หัวหน้าแผนกการเงิน

ร้อยเอก ยศวัจน์ สุดโคต

หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

พันโทหญิง วราพร วัฒนกิจ

หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์

พันโทหญิง ขนิษฐา ลือนาม

หัวหน้าแผนกงบประมาณ

พันเอกหญิง เลิศลักษณ์ เพชรนรชาติ

หัวหน้าแผนก ประเมินผลและทะเบียนประวัติ

พันโทหญิง ธิดาพร ผลฉัตร

รักษาราชการ
หัวหน้าแผนกเตรียมการ

พันเอก ปณิธาน  กวางวโรภาส

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

พันเอก ศ.ชาญชัย ไตรวารี

หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย
รพ.รร.6/วพม.

พันเอกหญิง ผศ.สนิตรา ศิริธางกุล

หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

พันเอก กศม ภังคานนท์

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

ร้อยเอก ฉัตรชัย พวงทอง

หัวหน้าแผนกสาธารณูปโภค

ร้อยเอก สุรพงษ์ เลี่ยมนุช

หัวหน้าแผนกขนส่ง