วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ร่วมบริจาคร่างกาย
เพื่อการศึกษา
ร่วมบริจาคร่างกาย
เพื่อพัฒนาทางการแพทย์
ร่วมบริจาคร่างกาย
เพื่ออุทิศเป็นวิทยาทาน
Previous slide
Next slide

กรณี เดินทางมาบริจาคเองที่ภาควิชากายวิภาค
1. บัตรประชาชนตัวจริงผู้บริจาค
2. ข้อมูลญาติที่สามารถติดต่อได้ของผู้บริจาค (ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่,อายุ,เบอร์โทรศัพท์,เกี่ยวข้องเป็น)
3. รอรับบัตรพร้อมเอกสารบริจาค


กรณีส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์

!!! ระยะเวลาส่งจดหมายกลับไปให้ผู้บริจาคขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง

1. สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายสี 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. ข้อมูลญาติที่สามารถติดต่อได้ของผู้บริจาค (ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่,อายุ,เบอร์โทรศัพท์,เกี่ยวข้องเป็น)
4. ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียนมาที่

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะดำเนินการออกบัตรผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ภายในเวลา 7 วันทำการ