วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โครงการค่ายเรียนรู้สู่เส้นทางแพทย์ทหาร
(PCM One-day Camp 2023)

กิจกรรมที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์จัดขึ้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นแพทย์ทหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในสถาบันแห่งนี้ มีการแสดงชุดเครื่องแบบจากชมรมกิจกรรมทางทหาร และการทดลองกิจกรรมใช้ชีวิตแบบนักเรียนแพทย์ทหาร ร่วมกับการมีกิจกรรม เข้าชมและฟังบรรยายความรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่ สอนเย็บแผล, ใส่ชุดห้องผ่าตัด เจาะถุงน้ำคร่ำ, สอนความรู้ยาคุมกำเนิด การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การทำเฝือกอ่อน รวมไปถึง การให้คำปรึกษาด้านการเรียน/การสอบเข้าจากนิสิตเตรียมแพทย์เพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแรงบันดาลในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา