วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แผนยุทธศาสตร์ วพม.

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2570

แผนปฏิบัติราชการ วพม.

แผนปฏิบัติราชการ 2559

แผนปฏิบัติการ 2560

แผนปฏิบัติราชการ 2561

แผนปฏิบัติราชการ 2562

แผนปฏิบัติราชการ 2563

แผนปฏิบัติราชการ 2564

แผนปฏิบัติราชการ 2565

แผนปฏิบัติราชการ 2566