วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวของกองทัพ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เป็นผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสุขภาพโลก

สถาบันอุดมศึกษา/คณะ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ ปฏิบัติการ

ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 247 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ผู้บังคับหน่วยสายแพทย์ของกองทัพ
  • แพทย์ที่สามารถรับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาจารย์แพทย์ นักวิจัย หรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ เช่น แพทยศาสตรศึกษา วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นต้น
0
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
0
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
0
นักศึกษาที่กำลังศึกษา

FAQ คำถามที่พบบ่อย

เรียนแพทย์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยแต่ละปีจะอยู่ประมาณ 26,500 บาท แต่ในชั้นปี 2 จะมีค่าใช้จ่ายชุดทางทหาร ชุดเรียน เสื้อแลป เข้าไปด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 140,000 บาท ซึ่งถ้าเลือกสมัครทุน ทบ. จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การสอบเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ทหารจะต้องเตรียมตัวต่างจากการสอบหมอทั่วไปอย่างไร?
ในส่วนของการเตรียมตัวในการสอบเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหารนั้นไม่ได้มีความแตกต่างจากการสอบเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทั่วไปมากนักจะมีเพียงแต่การเตรียมร่างกายเพื่อการคัดเลือกเข้ารับทุนกองทัพบกและการฝึกในช่วงแรกของชั้นปีที่ 2
การฝึกเป็นแพทย์ทหารมีความแตกต่าง หรือ หนักเท่าการเป็นทหารทั่วไปไหม?

คิดว่าสิ่งที่ต่างกันนั้น อย่างแรกคือจุดมุ่งหมายหลังฝึกเสร็จแล้ว ของการฝึกทหาร จะเป็นการฝึกเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงสามารถรบที่แนวหน้าได้ สามารถใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ส่วนของการฝึกแพทย์ทหารนั้น จะเป็นการฝึกแพทย์เพื่อให้สามารถเข้าใจในคำสั่งทางทหารได้ สามารถไปอยู่ช่วยในแนวหลังได้โดยไม่ติดปัญหาอะไรในเวลาที่คับขัน ซึ่งความเข้มข้นทางการฝึกก็จะต่างกัน เพราะการฝึกทหารจะเน้นการฝึกร่างกายเป็นหลัก เน้นศึกษาวิชาทางทหาร ส่วนการฝึกแพทย์ทหารจะเป็นการฝึกที่ไม่ได้เน้นทางร่างกายมากหนักเท่ากับการฝึกทหาร เน้นทางวิชาทางการแพทย์ เพราะแพทย์ต้องมีความรู้ให้มากเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคและอาการบาดเจ็บได้