วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Category: อุปกรณ์สายแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างตรวจทางปฎิบัติการโครงการวิจัยเรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและความชุกของัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพในชุมชนชนบท จำนวน 1งาน เป็นเงิน 304,000 บาท

จ้างตรวจทางปฎิบัติการโครง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ สนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. ในการฝึกศึกษาและปฏิบัติงานภายในห้องตรวจโรคทางสูตินรีเวชกรรม เป็นเงิน 35,000 บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการกรองเชื้อจุลชีพและการจัดการปนเปื้อนจุลชีพบนหน้ากาก N95 หลังผ่านการอบก๊าซโอโซนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 80,000 บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจอุจจาระเพื่อควบคุมและป้องกันโรคปรสิตในลำไส้ สำหรับ ร้อยพล สร.รพ.รร.6 จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 35,000 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลืองสาย พ.