วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2567) (รอบที่ 1)

ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

โดยรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.00 น. (เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านระบบของ ศรว. เท่านั้น) รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ