วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 2 รายการ [วงเงิน 27,071 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,073.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)