วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะฯ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ [วงเงิน 35,919.90 บาท]

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,919.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)