วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจ้าง ทบ. เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ด้วย วพม. มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจ้าง สังกัด ทบ. เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียนการเงิน (อัตรา สิบเอก) เพศหญิง 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ