วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2567) (รอบที่ 2)

ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-15.00 น. (เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านระบบของ ศรว. เท่านั้น) รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ