วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนกองทัพบก เป็นนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 49