วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อ สนับสนุนงานซ่อมวัสดุไฟฟ้า/วิทยุและประปาให้กับนขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 280,671.25 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อ สนับสนุนงานซ่อมวัสดุไฟฟ้า/วิทยุและประปาให้กับนขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 280,671.25 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)