วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการกรองเชื้อจุลชีพและการจัดการปนเปื้อนจุลชีพบนหน้ากาก N95 หลังผ่านการอบก๊าซโอโซนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 80,000 บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. โครงการวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการกรองเชื้อจุลชีพและการจัดการปนเปื้อนจุลชีพบนหน้ากาก N95 หลังผ่านการอบก๊าซโอโซนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 80,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)