วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ประจำปีการศึกษา 2567