วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างปรนนิบัติบำรุงชุดจำลองกายวิภาคแบบ 3 มิติ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 210,000 บาท

จ้างปรนนิบัติบำรุงชุดจำลองกายวิภาคแบบ 3 มิติ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 210,000 บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)