วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA)

ฝึกอบรมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
การป้องกันการติดเชื้อ และเสริมทักษะการบริหารยา