วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Category: อุปกรณ์สายอื่นๆ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้้นเปลือง เพื่อสนับสนุนโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วพม. จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 380,415 บาท

ซื้อ สป. สิ้้นเปลือง เพื่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (กฝร.พตท.) ประจำปีงบประมาณ 2567เพื่อเพิ่มศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. จำนวน4 รายการ เป็นเงิน 124,800 บาท

ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างงานพิธีในโครงการธำรงแบบธรรมเนียมทหาร และปลูกฝังอุดมการ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 6 งาน เป็นเงิน 41,000 บาท

จ้างงานพิธีในโครงการธำรงแ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างเหมาติดตั้งระบบโครงการพัฒนาคลังเอกสารแบบดิจิทัล (E-Form)และโครงการพัฒนาคลังเอกสารแบบดิจัลเพื่อเผยแพร่งานวิชาการของ วพม. จำนวน 2 งาน เป็นเงิน 30,000 บาท

จ้างเหมาติดตั้งระบบโครงกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างทำเว็บไซต์โครงการหน่วยบริหารฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 467,718 บาท

จ้างทำเว็บไซต์โครงการหน่ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ วพม. จำนวน 54 รายการ เป็นเงิน 497,790 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง เพื่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างเหมาบริการสแกนข้อมูลอ่านข้อมูลและบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 2 งาน เป็นเงิน 178,500 บาทประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)

จ้างเหมาบริการสแกนข้อมูลอ