วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พันเอก ศ. ราม รังสินธุ์

รองผู้อำนวยการ
(ฝ่ายบริหาร)

พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

รองผู้อำนวยการ
(ฝ่ายวิชาการ)

พันเอกหญิง อรวสี จตุทอง

รองผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พันเอก กศม ภังคานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันเอก อำนาจ ชัยประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการทางวิชาการแก่สังคม

 พันเอกหญิง รศ. ภัสรา อาณัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พันเอก ศ. ชาญชัย ไตรวารี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัย

 พันเอก ผศ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

พันเอกหญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

พันเอก ผศ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายเวชศาสตร์ทหารและกิจการพิเศษ

พันเอก ศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

[ว่าง]

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พันเอกหญิง โสรยา ชัชวาลานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

พันเอกหญิง ผศ. ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

พันเอก ฐิติชัย เกาะสมบัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

 พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายการคลังและบริหารทรัพยากร

พันเอก มานพ ชัยมัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 พันเอก ปิติพัฒน์ ชำนาญเวช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร