วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Office of Research
Development (ORD)

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาวิจัย รพ.รร.6/วพม. เป็นหน่วยเฉพาะกิจนอกอัตราการจัด ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของข้าราชการในสังกัด วพม. และ รพ.รร.6 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ วพม./รพ.รร.6 พัฒนางาน วิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผลงานวิจัยได้รับ
การอ้างอิงในวารสาร ระดับนานาชาติ โดยการจัด หน่วยประกอบด้วย หน.สพว.
รอง หน.สพว. กรรมการ เลขานุการ และบุคลากรประจำสำนักงานพัฒนาวิจัย ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาน นักสถิติ เจ้าหน้าที่ บริการด้านเอกสารเก็บข้อมูล
งานวิจัย (Data management unit: DMU)

เส้นทางลัด