วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป.สิ้นเปลือง วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นพท./นศพ.วพม. จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 150,000 บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง วัสดุโ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) ซื้อ สป.สิ้นเปลือง (จัดหาเพื่อทดแทนที่รองจ่าย) เพื่อใช้ในโครงการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ วพม. จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 260,250 บาท

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง (จัดหา