วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างเหมาเช่าสถานที่ โครงการแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ใหม่ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 67 เป็นเงิน 25,000 บาท

จ้างเหมาเช่าสถานที่ โครงก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อสนับสนุนงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้กับ นขต.วพม. จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 150,000 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อสนับสนุนงานซ่อมสิ่งก่อสร้างและสาธรณูปโภคหรือการติดตั้งให้กับ นขต.วพม. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 50,000บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ยย. เพื่อ สนับสนุนงานซ่อมวัสดุไฟฟ้า/วิทยุและประปาให้กับนขต.วพม. จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 280,671.25 บาท

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย ย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สังคมในสื่อต่าง ๆ (lnnovation) และจ้างทำเว็บไซต์โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะบนฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 งาน เป็นเงิน เป็นเงิน 484,713บาท

จ้างทำเว็บไซต์ โครงการประ