วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Category: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (กฝร.พตท.) ประจำปีงบประมาณ 2567เพื่อเพิ่มศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. จำนวน4 รายการ เป็นเงิน 124,800 บาท

ซื้อ สป. สาย พธ. โครงการก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างงานพิธีในโครงการธำรงแบบธรรมเนียมทหาร และปลูกฝังอุดมการ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 6 งาน เป็นเงิน 41,000 บาท

จ้างงานพิธีในโครงการธำรงแ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม สำหรับใช้ในโครงการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานของวิจัย วพม. จำนวน 6 โครงการ 194,880 บาท ลดราคา 1,217.70 เหลือ 193,662.30 บาท

จ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม ส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)จ้างเหมาปรนิบัติบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสาร (รวมอะไหล่) ประจำอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 311,156 บาท

จ้างเหมาปรนิบัติบำรุงรักษ