วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Previous slide
Next slide

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า

สถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวของกองทัพ
วิชายอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

0
บัณฑิต
0
อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ
0 +
ผลงานวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลิตบัณฑิตแพทย์
เพื่อเป็นแพทย์ทหารรุ่นใหม่รับใช้ชาติ
วิจัย
เป็นผู้นำการวิจัยด้านเวชศาสตร์ทหารแห่งภูมิภาคอาเซียน
สร้างสรรค์บริการทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานและให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

ศูนย์สถานการณ์จำลอง
ทางการแพทย์ทหาร

Simulation Center for
Military Medicine

ให้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำหรับนักเรียนแพทย์ทหารและกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงกลาโหม และฝ่ายพลเรือน รวมทั้งบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดประชุม และสัมมนา โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการทางด้านการแพทย์หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น ๆ

Group 6

การคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา

Group 4

รู้ทุกเรื่อง เตรียมสอบเข้า
แพทย์ทหาร

Group 5

การคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษา

รู้ทุกเรื่อง เตรียมสอบเข้า
แพทย์ทหาร

ข่าวสารและกิจกรรม