วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ภาควิชาสรีรเวชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ภาควิชาสรีรเวชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
0
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
0
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
0
นักศึกษาที่กำลังศึกษา

รายวิชา

เอกสาร

บริการ

บุคลากร

ภาควิชา

สรีรเวชศาสตร์

มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ วพม. ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการทางวิชาการ ด้านวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาควิชา

สรีรเวชศาสตร์

มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
ของ วพม. ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการทางวิชาการ ด้านวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายวิชา

เอกสาร

บริการ

บุคลากร

ข่าวสารภาควิชา

ปฏิทินกิจกรรม

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2567) (รอบที่ 2)

ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถตา

วิจัยและนวัตกรรม